Berekenen.nl
Beoordeel deze berekening
9 / 10 (5)

Quick ratio berekenen

Heb je een eigen bedrijf en wil je de quick ratio berekenen? De quick ratio laat zien of een onderneming in staat is om haar schulden op zeer korte termijn af te lossen. Vul hieronder de getallen om de quick ratio te berekenen. lees meer

Dit is het geld op de bank en in de kas waarover de onderneming beschikt.
Waarde van de bezittingen van de onderneming die een omlooptijd hebben korter dan een jaar, die binnen een jaar zijn om te zetten naar geld. Hier zijn voorraden bij inbegrepen.
Waarde van de voorraden van de onderneming. (wanneer deze niet zijn inbegrepen in de vlottende activa dit vak op 0 zetten)

Quick ratio berekenen

Een onderneming is liquide wanneer ze haar verplichtingen die ze op korte termijn heeft, op tijd kan voldoen. Is dit niet het geval dan is de onderneming illiquide. Net als met de current ratio kan je met de quick ratio de mate van liquiditeit van een onderneming meten. Dat wil zeggen, in hoeverre is de onderneming in staat om met haar bezittingen haar schulden te betalen. 

Liquide middelen, vlottende activa en kort vreemd vermogen

Om de liquiditeit van een onderneming te beoordelen moet je het kapitaal (bezittingen, activa) van de onderneming indelen naar de omlooptijd van het vermogen dat geïnvesteerd is in dat kapitaal en het aangetrokken kapitaal (schulden, vreemd vermogen) moet worden ingedeeld naar de looptijd van het vermogen. Bij quick ratio gaat het om het op kort termijn afbetalen van schulden. Daarom focussen we op vreemd vermogen met een looptijd korter dan een jaar en activa met een omlooptijd korter dan een jaar. Dit heet ook wel kort vreemd vermogen en vlottende activa. Voorbeelden van kort vreemd vermogen zijn crediteuren of te betalen rente. Vlottende activa omvat zoal voorraden, debiteuren en effecten. Het geld dat een onderneming op de bank of in de kluis heeft heet liquide middelen. De liquide middelen en vlottende activa worden samen ingezet om het kort vreemd vermogen af te lossen.


Berekenen van de quick ratio

De quick ratio bereken je door de liquide middelen en vlottende activa min de voorraden te delen door het kort vreemd vermogen.

( liquide middelen + vlottende activa - voorraden ) / Kort vreemd vermogen

Omdat het vaak lang duurt om voorraden om te zetten in geld worden deze (in tegenstelling tot de current ratio) afgetrokken van de vlottende activa. Een onderneming is op zeer korte termijn liquide wanneer de quick ratio groter of gelijk is aan 1. In andere woorden, met een quick ratio lager dan 1 kan de onderneming niet het kort vreemd vermogen aflossen. Omdat de quick ratio een moment opname is kan het zo zijn dat een illiquide onderneming een dag later liquide is.