Berekenen.nl
Geplaatst op 2 februari

Bekijk de nieuwste pensioencijfers voor 2024

Hieronder vindt je een overzicht van de belangrijkste cijfers voor dit jaar.

Het fiscaal maximale pensioengevend loon voor 2024 is vastgesteld op €137.800,-. Dit is het brutoloon waarover fiscaal gefaciliteerd aanvullend pensioen mag worden opgebouwd. Een stijging ten opzichte van het vorige jaar.

Daarnaast zijn ook de AOW-franchises voor 2024 bekendgemaakt. Deze franchises bepalen het deel van het loon waarover geen aanvullend pensioen wordt opgebouwd vanwege het recht op een AOW-uitkering. Voor middelloon- en beschikbare premieregelingen is de fiscaal minimale franchise vastgesteld op €17.545,-, terwijl voor eindloonregelingen de franchise €19.853,- bedraagt.

Voor getrouwde of samenwonende AOW-gerechtigden is het bruto jaarbedrag gestegen naar €12.571,-, terwijl alleenstaanden recht hebben op €18.498,-.

Tot slot zijn er ook wijzigingen op het gebied van individuele waardeoverdrachten. De factoren voor 2024 zijn vastgesteld door de pensioenfederatie, waarbij de rekenrente is verhoogd. Dit betekent dat de overdrachtswaarde voor pensioenen gebaseerd op een uitkeringsovereenkomst lager wordt vergeleken met het voorgaande jaar.

Voor meer gedetailleerde cijfers kun je terecht op de websites van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en het ministerie van SZW.

Het fiscaal maximale pensioengevend loon voor 2024

Het fiscaal maximale pensioengevend loon voor 2024 is voorlopig vastgesteld op €137.800,-, een stijging ten opzichte van het bedrag van €128.810,- in 2023. Dit loon is het brutobedrag waarover fiscaal gefaciliteerd aanvullend pensioen mag worden opgebouwd, na aftrek van de AOW-franchise.

Het fiscaal maximale pensioengevend loon speelt een belangrijke rol bij de pensioenopbouw. Het bepaalt namelijk het bedrag waarover fiscaal gefaciliteerd pensioen kan worden opgebouwd. Werknemers met een hoger brutoloon hebben daardoor meer ruimte om pensioen op te bouwen.

Hieronder vind je een overzicht van het fiscaal maximale pensioengevend loon voor 2024 ten opzichte van voorgaande jaren:

Jaar Fiscaal Maximale Pensioengevend Loon
2024 €137.800,-
2023 €128.810,-
2022 €126.720,-

Let op: bovenstaande bedragen zijn voorlopige cijfers en kunnen nog worden aangepast. Voor accurate en gedetailleerde informatie kun je terecht bij het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst.

AOW-franchises en AOW-bedragen voor 2024

Voor 2024 zijn de voorlopige minimale AOW-franchises bekendgemaakt. Deze franchises bepalen het gedeelte van het loon waarover geen aanvullend pensioen wordt opgebouwd vanwege het recht op een AOW-uitkering. De fiscaal minimale franchise voor middelloon- en beschikbare premieregelingen is vastgesteld op €17.545,- voor 2024, terwijl de fiscaal minimale franchise voor eindloonregelingen €19.853,- bedraagt.

Indien er sprake is van een middelloon- of eindloonregeling met een lager opbouwpercentage dan het fiscaal maximum, geldt een lagere AOW-franchise. Dit kan gunstig zijn voor werknemers met een lagere pensioenopbouw.

Daarnaast zijn ook de AOW-bedragen per 1 januari 2024 bekendgemaakt. Getrouwde of samenwonende AOW-gerechtigden kunnen rekenen op een bruto jaarbedrag van €12.571,-, terwijl alleenstaanden recht hebben op €18.498,-. Deze bedragen zijn belangrijk om de hoogte van de AOW-uitkering te bepalen.

Voor meer gedetailleerde informatie en een volledig overzicht van de AOW-bedragen en -franchises voor 2024, kun je terecht op de websites van het ministerie van SZW en de Sociale Verzekeringsbank.