Berekenen.nl
Geplaatst op 30 april

Kinderbijslag

Kinderen zijn fantastisch, maar ook duur. Daarom kunnen ouders met jonge kinderen soms wel een financieel steuntje in de rug gebruiken. De belastingdienst is het daarmee eens en kan het kindgebonden budget toekennen. Maar wat houdt dit nu precies in? Wij gaan het je uitleggen.

Kinderbijslag is in Nederland een sociale uitkering die sinds 1941 word toegekend als tegemoetkoming in de onderhoudskosten van een kind.
De algemene kinderbijslagwet (AKW) bepaalt dat iedereen die in Nederland woont of er in dienstbetrekking werkt, recht heeft op kinderbijslag voor de eigen, stief- of pleegkinderen tot 16 jaar die tot zijn huishouden behoren of die door hem worden onderhouden. Voor kinderen van 16 of 17 jaar bestaat recht op kinderbijslag als zij naar school gaan, werkloos of arbeidsongeschikt zijn en hun eventuele inkomsten uit arbeid een bepaald bedrag niet overschrijden.

Geschiedenis

Minister Romme (RKSP) van Sociale zaken diende in 1938 een wetsvoorstel in, dat door zijn opvolger de sociaaldemocraat Jan van den Tempel in 1939 door het parlement werd geloodst. De wet trad op 1 januari 1941 in werking. In 1940 waren allerlei uitvoeringsbesluiten genomen en andere voorbereidingen getroffen, voor een deel tijdens de Duitse bezetting. De rijksverzekeringsbank, voorloper van de huidige Sociale Verzekeringsbank werd belast met de uitvoering van de regeling.

In de regeling van 1939 werd vanaf het derde kind kinderbijslag toegekend aan werknemers in loondienst. De hoogte van de uitkering hing af van het aantal gewerkte dagen (niet gewerkt was geen uitkering) en de hoogte van het loon (hoe hoger het loon, des te hoger de uitkering). Na de oorlog kwamen ook het eerste en het tweede kind aan bod. Zelfstandigen krijgen sinds 1951 kinderbijslag.

In 1962 werd de regeling ondergebracht in de Algemene Kinderbijslagwet, die met een aantal wijzigingen nog altijd van kracht is.

Wij weten dat het aanvragen van toeslagen zoals kinderbijslag bij de belasting niet altijd eenvoudig is. Wij helpen je hier daarom ook graag een handje op weg.