Berekenen.nl
Geplaatst op 17 februari

Recht op huurtoeslag voor meer huurders met lage inkomens

Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het wetsvoorstel 'Vereenvoudiging huur' aangeboden aan de Tweede Kamer. Het voorstel vereenvoudigt de huur en laat meer huurders met een laag inkomen toe. Zo schrapt het kabinet maximale huurplafonds als voorwaarde voor ondersteuning, schaft servicekosten af en verlaagt de leeftijdsgrens voor jeugd-huurondersteuning van 23 naar 21 jaar. De standaardhuren van het vorige voorstel werden geschrapt.

Minister De Jonge zei hierover: "Veel mensen die in een sociale huurwoning wonen, zijn voor een deel afhankelijk van toeslag om hun huur te betalen. Helaas zijn er ook arme huurders die aangewezen zijn op particuliere huurwoningen en dus geen recht hebben op de toeslag. Met deze maatregelen maken we het makkelijker om compensatie te betalen en krijgen meer huurders met een laag inkomen recht op huurtoeslag. Zo helpen we alle arme huurders met huurtoeslag.”

Het wetsvoorstel huurvereenvoudiging bevat de volgende wijzigingen:

  • Verlaging van de leeftijdsgrens voor volledige huurtoeslag van 23 naar 21 jaar.
  • Opheffing huurgrenzen als voorwaarde voor huursubsidie.
  • Ondersteuning voor servicekosten wordt stopgezet.
  • Verhoging van de maandelijkse privébetaling met € 4.

Geen genormeerde huren

In het regeerakkoord wordt de ambitie uitgesproken om emissierechten op te heffen, zodat mensen niet meer verdwalen in complexe systemen en hoge vergoedingen krijgen. Afgesproken is  dat tijdens deze regering de eerste stappen op dit gebied zullen worden gezet en daartoe zal ook de huur worden hervormd en vereenvoudigd. Onderdeel hiervan was dat  de huur werd overgeheveld van een systeem van reële huren naar normhuren. Overheidsadviezen, aanvragen en eerder overleg suggereren dat normhuren op de lange termijn slechts beperkt soelaas bieden, terwijl er zorgen zijn over de negatieve effecten op de inkomens, zeker in het huidige economische klimaat. Daarom heeft het kabinet besloten een deel van de normhuren uit het ontwerp te schrappen en dit deel van het regeerakkoord niet uit te voeren. Het doel van de hervorming is echter even belangrijk als voorheen. Het kabinet onderzoekt daarom hoe de (alternatieve) huurherziening dit doel gaat benaderen.

Verlagen leeftijdsgrens en afschaffen maximum huurgrenzen

De leeftijdsgrens voor de volledige huurprijs van een huurder gaat omlaag van 23 jaar naar 21 jaar. Deze leeftijdsgrens is dus gelijk aan andere regelingen, zoals het wettelijk minimumloon, en  jongeren komen eerder in aanmerking voor de volledige huurtoeslag. Daarnaast heeft de regering besloten om maximale huurgrenzen af ​​te schaffen als voorwaarde voor het ontvangen van huur. Dit leidt momenteel tot alles-of-niets-discussies over de grenzen van het criterium, waar zowel de huurder als de dienst Toeslagen mee te maken heeft. Als deze voorwaarde wordt opgeheven, krijgen huurders met een laag inkomen, maar wel een te hoge huur in aanmerking voor huurtoeslag.

Geen vergoeding servicekosten en verhoging eigen bijdrage

Om de invoering van de huursubsidie ​​te vergemakkelijken, zal het kabinet de ondersteuning voor de kosten van in aanmerking komende voorzieningen schrappen. Er hoeft dus minder informatie te worden gevraagd en worden geverifieerd. De maatregel zorgt ook voor duidelijkheid met ander huurbeleid. Dit is begrijpelijker voor huurders en verkleint de kans op fouten bij het aanvragen van huur. Daarnaast gaat de maandelijkse betaling van de eigen huur met minimaal 4 euro omhoog.

116.000 nieuwe ontvangers van huurtoeslag ​​

Momenteel ontvangen ongeveer 1,5 miljoen huishoudens huurtoeslag. Met de vereenvoudiging van de huur komen er 116.000 nieuwkomers bij, die in de huidige situatie geen recht hebben op huur. Zij verdienen gemiddeld 172 euro per maand. De huur van ruim een ​​miljoen woningen wordt iets verlaagd. Dit is gemiddeld zo'n 10 euro per maand. De reden hiervoor is vooral de verhoging van de eigen bijdrage met minimaal 4 euro, die voor alle ontvangers van huurtoeslag geldt, en het beëindigen van de vergoeding van servicekosten voor sommige ontvangers. Het wetsvoorstel verhoogt het budget voor huurtoeslag met ruim 150 miljoen euro.

Online huurtoeslag berekenen

Zelf kun je online je huurtoeslag berekenen, mits je natuurlijk in aanmerking komt voor huurtoeslag. Als je weet wat je inkomen is en wat je huur is kun je dit gemakkelijk berekenen en wat dan je vergoeding is. Zo kom je er makkelijk achter voor welke toeslagen jij in aanmerking komt en welke je dus moet aanvragen.