Berekenen.nl
Geplaatst op 8 maart

Nieuwe regels invoerrechten VK

Deze nieuwe regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de juiste belastingen worden betaald en dat aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen wordt voldaan. Het proces van het invoeren van goederen vanuit het VK is veranderd sinds 1 januari 2021, en er zijn nu verschillende fasen van invoercontroles geïmplementeerd.

Waarom zijn er veranderingen nodig bij de grens tussen het VK en de EU?

Met de Brexit zijn het VK en de EU nu aparte douane- en regelgevende regimes. Dit betekent dat goederen die vanuit het VK naar de EU worden geëxporteerd, aan douanecontroles worden onderworpen. In het VK zijn echter nog geen volledige grenscontroles ingevoerd voor goederen die uit de EU worden ingevoerd. Dit heeft geleid tot oneerlijke concurrentie voor Britse bedrijven, omdat zij te maken hebben met extra kosten en papierwerk bij het exporteren naar de EU, terwijl EU-bedrijven zonder vergelijkbare belemmeringen naar het VK kunnen exporteren.

Hoe hebben grenscontroles de handel beïnvloed?

De invoering van grenscontroles tussen het VK en de EU heeft verschillende gevolgen gehad voor de handel tussen beide partijen:

  • Vertragingen: Door de toegenomen documentatie en controles zijn er langere wachttijden ontstaan bij de grensovergangen. Dit leidt tot vertragingen in de levering van goederen en kan de bevoorrading van bedrijven beïnvloeden.
  • Verhoogde kosten: Bedrijven zijn nu verantwoordelijk voor het voldoen aan douaneformaliteiten zoals invoeraangiften en het betalen van invoerrechten. Dit brengt extra kosten met zich mee, wat kan leiden tot hogere prijzen voor consumenten.
  • Papierwerk: Het exporteren van goederen naar de EU vereist nu meer administratieve taken, zoals het invullen van douanedocumenten en het verkrijgen van certificeringen. Dit heeft de administratieve last voor Britse bedrijven verhoogd.
  • Oneerlijke concurrentie: EU-bedrijven kunnen nog steeds vrij exporteren naar het VK zonder vergelijkbare grenscontroles. Dit geeft hen een concurrentievoordeel ten opzichte van Britse bedrijven, die te maken hebben met extra belemmeringen bij het exporteren naar de EU.

Tabel: Vergelijking van grenscontroles tussen het VK en de EU

  VK naar EU EU naar VK
Grenscontroles Volledige grenscontroles ingevoerd Nog geen volledige grenscontroles ingevoerd
Extra kosten Exportkosten en invoerrechten Geen extra kosten voor exporteren
Papierwerk Meer administratieve taken Minder administratieve taken

De feitelijke gevolgen van de grenscontroles op de handel tussen het VK en de EU zijn nog steeds in ontwikkeling. Het is belangrijk voor bedrijven om zich aan te passen aan de nieuwe vereisten en mogelijke veranderingen in het import- en exportproces bij te houden.

Waarom is de implementatie van de nieuwe regels vertraagd?

De implementatie van de volledige grenscontroles op import vanuit de EU is meerdere keren uitgesteld. Dit heeft verschillende redenen:

  1. Verstoring door de pandemie: De COVID-19-pandemie heeft wereldwijd verstoringen veroorzaakt in de supply chain en handelsactiviteiten. Dit heeft bedrijven belemmerd bij het treffen van de nodige voorbereidingen voor de nieuwe grenscontroles. Het gebrek aan stabiliteit en voorspelbaarheid heeft geleid tot de behoefte aan meer voorbereidingstijd.
  2. Onopgeloste kwestie van het Noord-Ierse Protocol: Het Noord-Ierse Protocol is nog steeds een punt van discussie tussen het VK en de EU. Dit heeft geleid tot onzekerheid en complexiteit met betrekking tot de grenscontroles in Noord-Ierland. Het vinden van een oplossing voor deze kwestie is essentieel voor een soepele implementatie van de nieuwe regels.
  3. Gebrek aan bewustzijn bij EU-bedrijven: Veel bedrijven in de EU zijn nog niet voldoende op de hoogte van de nieuwe regels en de impact ervan op hun handelsactiviteiten met het VK. Dit gebrek aan bewustzijn heeft mogelijk bijgedragen aan de vertraging bij de implementatie van de grenscontroles.

Om bedrijven meer tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe regels en om verdere inflatiedruk te voorkomen, is er besloten om de implementatie te vertragen. Dit stelt bedrijven in staat om hun processen aan te passen en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vereisten voor grensoverschrijdende handel.

Redenen voor vertraging implementatie nieuwe regels Maatregelen genomen
Verstoring door de pandemie Uitstel van implementatie om bedrijven meer voorbereidingstijd te geven
Onopgeloste kwestie van het Noord-Ierse Protocol Zoeken naar een oplossing om de grenscontroles in Noord-Ierland te stroomlijnen
Gebrek aan bewustzijn bij EU-bedrijven Meer bewustmakingscampagnes en communicatie met EU-bedrijven om hen te informeren over de nieuwe regels

Welke wijzigingen zijn tot nu toe doorgevoerd?

Sinds januari 2022 gelden er nieuwe regels voor importen uit de Europese Unie naar Nederland. Deze regels hebben betrekking op invoercontroles, BTOM (Border Target Operating Model) en importcertificaten. Het doel van deze wijzigingen is om ervoor te zorgen dat de juiste procedures worden gevolgd bij het importeren van goederen uit de EU.

In augustus 2023 kondigde de regering het definitieve plan aan voor de implementatie van volledige grenscontroles. Het BTOM-plan omvat verschillende fasen van invoercontroles, die stapsgewijs worden geïmplementeerd om bedrijven voldoende tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Vanaf 31 januari 2024 zullen gezondheidscertificaten en fytosanitaire certificaten vereist zijn voor bepaalde dierlijke producten, planten en voedselimporten uit de EU. Deze certificaten bevestigen de kwaliteit en veiligheid van de goederen en zijn essentieel om te voldoen aan de Europese regelgeving.

Op 30 april 2024 zullen documentaire controles, fysieke controles en identiteitscontroles worden uitgevoerd op de goederen die onderhevig zijn aan invoercontroles. Deze controles zorgen ervoor dat de goederen voldoen aan de geldende voorschriften en veiligheidsnormen.

Tegen 31 oktober 2024 moeten veiligheids- en beveiligingsverklaringen worden ingediend voor importen uit de EU. Deze verklaringen zijn bedoeld om potentiële risico's op het gebied van veiligheid en beveiliging te identificeren en te beperken.

Datum Maatregel
Januari 2022 Verplichte douaneaangiften en betaling van invoerheffingen
Augustus 2023 Aankondiging van het BTOM-plan
31 januari 2024 Vereiste gezondheidscertificaten en fytosanitaire certificaten
30 april 2024 Documentaire controles, fysieke controles en identiteitscontroles
31 oktober 2024 Veiligheids- en beveiligingsverklaringen

Hoe zullen de nieuwe controles de importen uit de EU beïnvloeden?

De implementatie van nieuwe importcontroles bij de grens tussen het VK en de EU zal een aanzienlijke impact hebben op de importen uit de EU. Deze maatregelen zullen naar verwachting leiden tot stijgende voedselprijzen, verstoring van de bevoorrading en vertragingen bij grensovergangen.

Om te voldoen aan de nieuwe regels zullen bedrijven kosten moeten maken voor certificering en douaneaangifte. Daarnaast zullen voedselimporten uit de EU onderworpen worden aan een hoger inspectietarief. Deze extra kosten zullen hoogstwaarschijnlijk doorberekend worden aan de consument, wat resulteert in stijgende voedselprijzen.

Bovendien kunnen EU-bedrijven besluiten om hun export naar het VK te verminderen of zelfs stop te zetten. De extra tijd en kosten die nodig zijn voor het benodigde papierwerk en de douaneaangifte vormen aanzienlijke uitdagingen voor veel bedrijven. Dit kan leiden tot verstoring van de bevoorrading, met name voor bederfelijke goederen, omdat vertragingen bij grensovergangen kunnen ontstaan.

Al met al zal de implementatie van de nieuwe importcontroles een grote impact hebben op de importen uit de EU. De stijgende voedselprijzen, verstoring van de bevoorrading en vertragingen bij grensovergangen zullen zowel bedrijven als consumenten treffen.

Impact van nieuwe importcontroles Gevolgen
Stijgende voedselprijzen Bedrijven zullen kosten moeten maken voor certificering en douaneaangifte, wat resulteert in hogere kosten voor voedselimporten uit de EU. Deze extra kosten zullen waarschijnlijk worden doorberekend aan de consument in de vorm van hogere voedselprijzen.
Verstoring van de bevoorrading Veel EU-bedrijven kunnen ervoor kiezen om hun export naar het VK te verminderen of te stoppen vanwege de extra tijd en kosten die nodig zijn voor het benodigde papierwerk en de douaneaangifte. Dit kan leiden tot verstoring van de bevoorrading, vooral voor bederfelijke goederen.
Vertragingen bij grensovergangen De nieuwe importcontroles zullen hoogstwaarschijnlijk leiden tot vertragingen bij grensovergangen tussen het VK en de EU. Deze vertragingen kunnen leiden tot langere wachttijden en logistieke uitdagingen voor bedrijven.