Berekenen.nl

Wat is eigen vermogen en waardoor wordt het eigen vermogen beïnvloed?

Vraag gesteld door: Maartje
Reageer jij op deze vraag?

Team Berekenen.nl : Beste Maartje. Als we het hebben over een eigen vermogen, bedoelen we het vermogen van een bedrijf. Het eigen vermogen van een onderneming wordt berekend door alle bezittingen bij elkaar op te tellen. De liquide middelen bijvoorbeeld en de vlottende- en vaste activa. Je bezittingen verminder je vervolgens met het vreemd vermogen, je schulden en eventuele leningen. Je eigen vermogen wordt op de balans geplaatst onder de passiva. Het eigen vermogen kan gezien worden als een schuld die de onderneming heeft aan de eigenaar. Het eigen vermogen is afhankelijk van hoe het financieel gaat met de onderneming. Als er sprake is van verlies, dan heeft dit invloed op het eigen vermogen. Ook kan het eigen vermogen verminderen door uitkeringen aan de eigenaar. Heb je een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV), dan is het mogelijk om het eigen vermogen te verminderen door dividend uit te keren aan de aandeelhouders.